Elektroničko računalo

Piljenje drveta na dnevnoj bazi traži jako puno vremena u mjerenju i računanju i time smanjuje proizvodnost. Wood-Mizerovo elektroničko računalo je preuzelo proces procjenjivanja od samog piljenja i povećalo iskoristivost i proizvodnost. Uporabom električnog računala pilar ne treba raditi na mjerenjima i faktorima iznosa samog piljenja. Sve što je potrebno je da namjesti željenu debljinu piljenice i započne piljenje.

ACCUSET – ELEKTRONIČKO RAČUNALO

Accuset značajno povećava radne mogućnosti koje daje Simple Setwork i PLC Setworks sa dodatkom do 16 pretprogramiranih memorija sa debljinama piljenica i ima također četiri operativna moda.

  • Ručni mod: sustav radi potpuno ručno
  • Automatski gore/dolje mod: svaki pomak sklopke gore/dolje spušta ili diže list pile za odabrani iznos debljine.
  • Mod po uzorku: 16 standardnih reznih debljina – uzoraka može se pretprogramirati u računalu.
  • Referentni mod: elektroničko računalo može zapamtiti poziciju lista pile zadnjeg reza u dvostranom raspiljivanju.

PLC Elektroničko računalo

PLC računalo za pilane opremljeno je za pomak gore/dolje AC elektromotorima. Rad je vrlo sličan kao sa Simple Setwoork, ali sa snagom za dvije programirane mjere koje se mogu birati dodirom tipkala. Mogućnost pretprogramiranja često rabljenih dimenzija uz njihovo brzo biranje, povećava proizvodnost i točnost koja, u povratu, povećava dobit iz vašeg piljenja. PLC računalo također ima osobinu podizanja i spuštanja glave do graničnika, te ugrađeni kalkulator koji u odnosu na nivo postolja omogućuje piljenje sve do zadnje debljine.

SW-PLC2 elektroničko računalo

SW-PLC2 je dodatak na pilani koji automatski spušta list tračne pile na željenu visinu novog reza. SW-PLC2 (programirani logički kontroler- PLC) ima senzor u magnetnoj mjernoj traci (koja očitava trenutni položaj lista pile), ima kontrolnu ploču za programiranje kao i okretnu kontrolu brzine AC motora.

SW elektroničko računalo

SW računalo povećava produktivnost i točnost uporabom robustne elektronike da brzo namjesti list tračne pile za slijedeći rez. Napravljena za sve AC i DC pilane, SW računalo lagano se upotrebljava za promjenu debljina piljenica, bez potrebe pretprogramiranja svake dimenzije.